Communauté Polonaise

communaute-polonaise

Elle se retrouve tous les dimanches à 11h à la Chapelle Sainte-Jeanne d’Arc de l’Hau­til, qui leur est désor­mais confiée par l’évê­ché.

Contact : 
Jolenta Gredys –  06 75 87 52 40
Pierre et Barbara Urban – 06 82 59 23 13

Kościół polski pw. Ste Jeanne d’Arc


Wspól­nota Polska w Triel-sur-Seine

Na przeło­mie lat 1956–1957 XX wieku grupa Polaków z Triel-sur-Seine zwró­ciła się do ks. Fran­ciszka Stawars­kiego z Pols­kiej Misji Kato­li­ckiej w Paryżu o umoż­li­wie­nie posługi dusz­pas­ters­kiej w języku pols­kim. Polska Misja Kato­li­cka przy­chy­liła się do tej prośby i pierws­zym pols­kim księd­zem, który odpra­wiał mszę świętą w podzie­miach kościoła świę­tego Marcina w Triel-sur-Seine był właś­nie ksiądz Stawarski, a po nim w kolej­ności księża: Fran­cis­zek Ziebura, Karol Kapuś­ciak, Jerzy Sowa, Marek Kozłowski, Jerzy Guber­nat, Stanisław Załę­cki, Tadeusz Domżał, Tomasz Sokół w chwili obec­nej.

W nowej sytuacji poli­tycz­nej, gdy Polska stała się krajem demo­kra­tycz­nym, przyje­chało do Francji wielu rodaków i ta tendencja utrzy­muję się po wejś­ciu naszej ojczyzny do Unii Euro­pejs­kiej, wtedy też zaczęło nam być ciasno w zawil­go­co­nej kryp­cie kościoła św. Marcina w Triel. W począt­kach 2008 roku zaświe­ciła możli­wość przeję­cia opuszc­zo­nego od kilku lat kościoła w l’Hau­til pod wezwa­niem Świę­tej Joanny d’Arc, co zostało zrea­li­zo­wane w poło­wie 2008 roku. Proble­mem był tylko jego stan, trzeba było wymie­nić system ogrze­wa­nia, elek­trycz­ność, jedną z belek podtr­zy­mują­cych dach, odno­wić wnętrze jak i stojącą obok dzwon­nicę.

Dzięki uporowi ks. Tomasza Sokoła, pomocy praw­nej ze strony Pols­kiej Misji Kato­li­ckiej i jej rektora ks. infułata Stanisława Jeża, a także, dzięki zaan­gażo­wa­niu finan­so­wemu i profesjo­nal­nemu w reno­wację pana Piotra Urbana, prace zakońc­zono, ku zdzi­wie­niu i radości wszyst­kich, w trzy miesiące. Nie bez znac­ze­nia była pomoc merostw a w Triel. To oni zrea­li­zo­wali parking, aleje wejś­ciową i traw­nik wokół kościoła, należy też podkreś­lić postawę społec­zeństwa z l’Hau­til. Z włas­nej inicja­tywy zebrali i prze­ka­zali nam prawie 4 000 €.

W dniu 7 wrześ­nia 2008 rektor Pols­kiej Misji Kato­li­ckiej, ks. infułat Stanisław Jeż w otoc­ze­niu ks. Tomasza Sokoła i proboszcza z Triel, Silwano Bellomo, doko­nał poświę­ce­nia odno­wio­nej świą­tyni pod wezwa­niem św. Joanny d’Arc. W uroc­zys­tości uczest­nic­zyli o prócz wier­nych przed­sta­wi­ciele merostwa z Triel i miesz­kańcy z l’Hau­til ciekawi jak wygląda odno­wiona świą­ty­nia, a nawet przed­sta­wi­ciele prasy lokal­nej. Wkrótce założy­liśmy stowar­zys­ze­nie, by koor­dy­no­wać poczy­na­nia naszej wspól­noty. By spła­cić chociaż częś­ciowo, zacią­gnięte długi, przed każdymi świę­tami bożego narod­ze­nia jest orga­ni­zo­wana lote­ria. W miesiącu stycz­niu uroc­zysty obiad ze specjałami pols­kiej kuchni, a w miesiącu czerwcu piknik. Nie trzeba mówić, że te uroc­zys­tości cieszą się ogrom­nym powod­ze­niem i każdo­ra­zowo uczest­niczy w nich ponad 100 osób – mały przykład przed­się­biorc­zości. Warta podkreś­le­nia jest też wspa­niało­myśl­ność i hojność para­fian w datkach pienięż­nych, np. zaku­pie­niu mons­trancji.

Ks. Tomasz Sokół prowadzi reli­gię z dwoma grupami dzieci. Jest też koło różań­cowe. Ku naszej radości nie jesteśmy para­fią ludzi w podeszłym wieku, gdyż coraz więcej jest wśród nas ludzi młodych z małymi dziećmi.
dzięki temu naszą przyszłość widzimy w bard­ziej różowych barwach niż na początku lat 90 ubiegłego wieku.

J. Jagielski